" หน่วยงานทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา "

[วิทยาลัยพลศึกษา]  [ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด]  [โรงเรียนกีฬา]  [การกีฬาแห่งประเทศไทย] 
[สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค]  [กรมพลศึกษาส่วนกลาง]  [สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย] [กลับไปที่เดิม]


การกีฬาแห่งประเทศไทย
SPORT AUTHORITY OF THAILAND
2088 ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ส่วนกลาง 318-0940
( ข้อมูล ปี พ.ศ.2543)

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

ภายใน

ที่ปรึกษา ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์

319-9481

1002

ผู้ว่าการ นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี

318-9049

1001

รองผู้ว่าการ (ฝ่ายบริหาร) นายวิวัฒน์ วิกรานต์โนรส 319-7434 1004
รองผู้ว่าการ (ฝ่ายพัฒนากีฬา) นายเฉลิมชัย บุญรักษ์ 319-6896 1201
รองผู้ว่าการ (ฝ่ายส่งเสริมกีฬา) นพ.จตุรพร ณ นคร 319-4735 1003

-

- - -

สำนักผู้ว่าการ

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

ภายใน

ผอ.สำนักผู้ว่าการ นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล 314-4676 1010
ผอ.กองกลาง นางพันธุ์ทิพย์ พุนธุเพชร 318-0946-7 1009
งานธุรการและสารบรรณ นางสุภารัตน์ อังศุกรานต์ 318-0946-7 1011
งานเลขานุการและการประชุม นางจุฬาพรรณ ม่วงกล่ำ 318-0946-7 1009
งานสิทธิประโยชน์ นายเดชา เศวตศิโรรัตน์ 318-0946-7 1021
ผอ.กองนิติการ - - -
งานกฎหมาย นายสำรวย เจริญผล 318-0946-7 1017
งานนิติกร นายพิพัฒน์ วัฒนคุ้ม 318-0946-7 1017
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นางสุพจนา รัตนะผัสสะ 318-7016 1015
งานบริหารงานบุคคล นายประเสริฐ ตันมี 318-0946-7 1016
งานสวัสดิการพนักงาน นางกุศลวรรณ ไชยสาม 318-0946-7 1019
งานรักษาความปลอดภัย นายเลิศฤทธิ์ ลัมภโมกข์ 318-0946-7 -
ผอ.กองนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ นางลาวัลย์ เยาหะรี 318-0056 1024
งานประชาสัมพันธ์ นางวรุณี ภู่ขวัญเมือง 318-0938 1023
งานโสตทัศนูปกรณ์ นายพิเชษฐ พิณทมร 318-0940 1025
งานวิเทศสัมพันธ์ นายนิพนธ์ พนอมกาญจน์ 318-0938 1024
ผอ.ศูนย์สารสนเทศการกีฬา นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ 318-0940 1448
งานศูนย์ข้อมูล นายผลทรัพย์ ไชยสนิท 318-0940 1449
งานบรรณสารและห้องสมุด น.ส.อำพร ตั้งอาชีวะเลิศ 314-6057 1057
งานพิพิธภัณฑ์กีฬา นายสมชาย อังศุกรานต์ 319-8037 1991

หน้า