" หน่วยงานทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา "

[วิทยาลัยพลศึกษา]  [ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด]  [โรงเรียนกีฬา]  [การกีฬาแห่งประเทศไทย
[สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค]  [กรมพลศึกษาส่วนกลาง]  [สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย] [กลับไปที่เดิม]


กรมพลศึกษาส่วนกลาง

หน่วยงาน

ภายใน

โทรศัพท์

โทรสาร

โอเปอร์เรเตอร์

0,1117

214-0120

-

สำนักงานเลขานุการกรม - - -
อธิบดีกรมพลศึกษา 1002 612-5290 612-5296
รองอธิบดีกรมพลศึกษา (นายทรงสวัสดิ์ ไวชมภู) 1003 215-1067 216-4359
รองอธิบดีกรมพลศึกษา (นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์) 1001 612-5289 216-4386
รองอธิบดีกรมพลศึกษา (นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) 1000 215-3788 612-5288
เลขานุการกรมพลศึกษา (นายประวิทย์ อุ่นวิจิตร) 1004 215-9951 -
กองคลัง - - -
ผู้อำนวยการกองคลัง 1100 612-5370 612-5376
กองแผนงาน - - -
ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายสมบัติ คุรุพันธ์) 1200 612-5240 612-5292
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายวายุ พยัคฆันตร) 1532 215-3844 -
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายทินกร นำบุญจิตต์) 1533 216-9656 -
ผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา (นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ) 1466 216-4408 -
ผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา (นายสาโรช คุณีพงษ์) 1466 216-4408 -
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นายชนินทร์ ยุกตะนันท์) 1455 215-5426 215-5798
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นายวิบูลย์ อุบาลี) 1455 215-5426 215-5798
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นายสมบูรณ์ ยงยอด) 1455 215-5426 215-5798
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นายบุญส่ง ยอดวงษ์) 1455 215-5426 215-5798
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นายกวี เกิดสมบัติ) 1455 215-5426 215-5798
ผู้ตรวจราชการกรมพลศึกษา (นางสาวเพ็ญจันทร์ เทพบูรณะ) 1455 215-5426 215-5798
กองยุวกาชาด - - -
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา (นายพิชเรข พิริยหะพันธุ์) 1469 612-5359 -
สำนักพัฒนาการศึกษา - - -
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา (นายวิชิต ชี้เชิญ) 1500 216-4571 -
ส่วนพัฒนาวิชาการ - - -
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ 1516 612-5352 -
สำนักพัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกีฬา - - -
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกีฬา 1519 215-7612 215-7612
กองการลูกเสือ - - -
ผู้อำนวยการกองการลูกเสือ (นายประดับ แก้วผลึก) 1600 216-2428 216-2428
กองสารวัตรนักเรียน - - -
ผู้อำนวยการกองสารวัตรนักเรียน (นายนิคม จารุมณี) 1700 215-3537 215-8486
สำนักงานกีฬาเฟสปิกเกมส์ 1447 215-5127 215-9772
ศูนย์เฟสปิกเกมส์ 1470 215-5655 -